Ko'oro

Ze'ele Wikipiidiya
So'ose paɛ navigaasi la So'ose paɛ saasɛ

Ko'oro dela wia Ŋmarega n boi Julian lɛ Gregorian yuuni. Ami lee tari dabesa 31. Wia dabesi n boi Ko'oro dela Yuum paalɛ